index  
     
 

Noviny Pardon

[noviny] [náklad] [inzeráty] [cenník]
   
hore

noviny
 • Pardon vznikol v roku 1991 v Nitre ako regionálny inzertný týždenník s veľkým pochopením pre všetky ochranárske aktivity. Vďaka záujmu čitateľov sa postupne rozšíril do iných oblastí Slovenska a pretransformoval sa až do svojej dnešnej podoby všeobecného inzertného a informačného týždenníka.
 • Pardon sa roznáša zadarmo celoplošne do poštových schránok obyvateľov a firiem vo vybraných mestách a obciach. V mnohých častiach Slovenska sa Pardon stal tradičnou súčasťou života v regióne. Pardon patrí medzi schránkové noviny s najdlhšou tradíciou (vychádza nepretržite od roku 1991).
 • Pardon má klasický novinový formát a vzhľad (veľkosť, novinový papier, tlač) a nezameniteľné grafické spracovanie.
 • Na stránkach Pardonu nájdete riadkovú inzerciu, plošné inzeráty, firemnú imidžovú reklamu, informácie o kultúrnych a regionálnych podujatiach. Príležitostne sa Pardon venuje aj regionálnej žurnalistike.
 • [Redakcie], zberné miesta a regionálne pobočky novín sú navzájom on-line prepojené a je tak prakticky jedno odkiaľ a kam vaše aktivity smerujú, vždy stačí jednať s jedinou (spravidla k vám najbližšou) redakciou.
 • K vlastným novinám patrí prirodzene aj rad ďalších služieb ktoré [ponúkame]. Ide o grafické práce, predtlačovú prípravu, vlastnú tlač, distribúciu tlačovín, návrh a realizáciu reklamných akcií...
 • Noviny Pardon a jeho riadková inzercia sú súčasťou Slovenského národného korpusu. Ide o špecifický súbor jazykových dát, ktorý tvorí významnú fázu elektronizácie jazykovedného výskumu na Slovensku. Jazykový korpus slúži lingvistom na vedecko-výskumné a učebné ciele, bežným používateľom korpus slúži ako zdroj poznania reálneho fungovania jazykových prostriedkov.
 • Časť informácií nájdete aj v našich odpovediach na [často kladené otázky].
 • V našom web archíve si môžete pozrieť [kompletné vydania novín].

hore

 

hore
Pardon vychádza týždenne po celý rok, roznáša sa vždy v priebehu piatka a soboty.
 • Sťažnosť na roznos v [NR] [TO] [TN] [TT]
   
 • Záujem o prácu kolportéra v [NR] [TO] [TN] [TT]

Meradlom úspešnosti každých novín je ich náklad. Počty výtlačkov nie sú určená "od stola". Náklad sa vyvíja a je optimalizovaný na základe našich mnohoročných skúseností, znalostí regiónov a sledovania účinnosti inzercie. Schránkové noviny ako Pardon nemajú remitendu ("nadbytočné výtlačky"), všetko čo sa vytlačí sa skutočne dostane k čitateľovi. A dostane sa k takému počtu a štruktúre čitateľov, ktorý je podľa našich skúseností z hľadiska inzerenta optimálny.

 
Vydanie Roznos Náklad
[Nitra] Nitra +rad okolitých obcí… 35 000 ks
[Topoľčany] Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou + 72 okolitých obcí 35 000 ks
[Trenčín] Trenčín, Nové Mesto nV, Stará Turá, Tr.Teplice, Tr.Teplá, Nová Dubnica, Dubnica nV, Ilava, Nemšová, Púchov, + všetky väčšie obce regiónu 66 070 ks
[Trnava] Trnava, Hlohovec, Galanta, Sereď a 24 obcí v okolí Trnavy 53 231 ks
Spolu 189 301 ks
hore

 

hore
Inzeráty v Pardone sú principiálne dvoch typov: riadkové a plošné.

Riadkové inzeráty.

 • Zadávajú sa ako text, dajú sa nadiktovať po telefóne
 • Tlačia sa ako text, sú bez akýchkoľvek grafických prvkov, všetky sú vytlačené jedným druhom písma
 • Cena riadkovej inzercie sa vypočíta na základe počtu slov v inzeráte.
 • Používajú sa predovšetkým na bežné občianske inzeráty (Predám..., Kúpim...)
 • Riadkové inzeráty sú v novinách rozdelené podľa svojho obsahu do rôznych kategórií (Nehnuteľnosti, Zamestnanie,...)

Navyše je každý riadkový inzerát vystavený počas dvoch týždňov aj na tejto našej web stránke.

Plošné inzeráty.

 • Obsahujú grafické prvky: rôzne druhy písma, farebné plochy, logá, obrázky, fotografie,...
 • Zväčša sa nedajú nadiktovať po telefóne, k ich zhotoveniu treba viacero podkladov
 • Akceptujeme prakticky ľubovoľné podklady v "počítačovej" podobe (uprednostňujeme PC kompatibilné médiá, z formátov: bitmapy, adobe illustrator, corel draw,..), alebo v "papierovej" podobe (náčrtky, dostatočne kvalitné výtlačky, katalógy, fotografie, negatívy,...)
 • Každá z našich redakcií zamestnáva kvalitných a skúsených grafikov, ktorí vám inzerát navrhnú, zhotovia, prekonzultujú s vami technické detajly a možnosti. Ich prácu vám pritom neúčtujeme.
 • Cena plošnej inzercie sa stanoví na základe plochy inzerátu.
 • Plošné inzeráty majú pevne stanovenú šírku (42, 87, 132, 177, 222, 267 mm) a prakticky ľubovoľnú výšku (v rozmedzí od 10 mm do 410 mm - konkrétne hranice sa mierne líšia pre jednotlivé regionálne vydania)

Redakcie si vyhradzujú právo odmietnuť inzeráty, ktorých uverejnením by sa porušil tlačový zákon. Ak pri inzeráte vznikne podozrenie zo zlomyseľného "žartu", overujeme si jeho pravosť spravidla spätným zatelefonovaním na uvedený konktakt.

Kompletné vydania našich novín (riadkové i plošné inzeráty) si môžete pozrieť [tu].


hore

 

hore
 • Cena inzercie závisí najmä od nákladu novín. Čím väčší počet novín sa tlačí, tým väčšie sú priame výrobné náklady (treba nakúpiť a potlačiť viac papiera). Súčasne však relatívne klesajú režijné náklady (grafická a predtlačová príprava). Nezanedbateľnú časť ceny inzerátu tvoria náklady na roznos - distribúciu. Všetky uvedené faktory spôsobujú to, že regionálne Pardony majú odlišné ceny.
 • Cena riadkovej inzercie sa vypočíta na základe počtu slov v inzeráte. Cena za slovo je odlišne stanovená pre občiansku (nekomerčnú) inzerciu a pre firemnú (komerčnú) inzerciu. Každý z týchto typov inzerátov môže byť navyše zvýraznený (za príplatok) hrubším písmom (alebo rámikom). Za príplatok môžu byť odpovede zberané v redakcii (využíva sa to predovšetkým pri zoznamovacích inzerátoch, tj. inzerátoch "na značku").
 • Cena plošnej inzercie sa stanoví na základe plochy inzerátu. Plošná inzercia v niektorých vydaniach Pardonov pritom môže byť čiernobiela alebo farebná (s jednou tzv. doplnkovou farbou, alebo plnofarebná). Vyskúšajte náš kalkulátor cien plošnej inzercie.
 • Tu uvedený cenník je len orientačný. V konkrétnych prípadoch sa uplatňuje systém zliav (napríklad množstevné zľavy za opakovanie, jednorázové akciové zľavy,...) a príplatkov (napríklad za ďalšie zvýraznenie, za umiestnenie na prvej strane,...). Systém zliav a príplatkov je špecifický pre jednotlivé [redakcie].
 • Spolu s novinami roznášame aj rôzne letáky, pozrite si cenníky (PDF): región Trenčín
 
Vydanie Riadková inzercia
(cena v € s DPH za slovo)
kalkulátor cien plošnej inzerciePlošná inzercia
(cena v € bez a s DPH za cm2)
Občianska Firemná Čiernobiela Farba
Normál. Zvýraz. Normál.. Zvýraz.   +DPH   +DPH
[Nitra] 0,17 0,20 0,30 0,37 0,96 1,15 1,29 1,55
  Občianska Firmy, nehnuteľnosti   +DPH   +DPH
[Topoľčany] 0,17 0,20 0,50 0,53 0,93 1,12 1,11 1,33
  Občianska (nekomerčná) Firmy, nehnuteľnosti, komerčné   +DPH   +DPH
[Trenčín] 0,20 0,42 1,16 1,39 1,35 1,62
[Trnava] 0,20 0,40 0,93 1,12 1,10 1,32
hore
inzeráty   ponuka